Gala lietotāja licences līgums

Delavēras štats

Šis lietotāja licences līgums (šis "EULA") ir juridiska vienošanās starp jums ("Licenciāts") un JetCrypto, LLC ("Licensors"), Trovemat programmatūras autora, ieskaitot visus HTML failus, XML failus, JavaScript failiem, grafikas faili, animācijas faili, datu faili, tehnoloģijas, izstrādes rīki, skripti un programmas gan objektu kodā, gan avota kodā ("Programmatūra"), piegādes, kas sniegtas saskaņā ar šo EULA, kas var ietvert saistītos plašsaziņas līdzekļus, drukātus materiālus un "Tiešsaistē" vai elektroniskā dokumentācijā.

Instalējot, kopējot vai citādi izmantojot Programmatūru, Licences turētājs piekrīt ievērot šajā EULA noteiktos nosacījumus. Ja Licences turētājs nepiekrīt šajā EULA noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem, tad Licences turētājs nedrīkst lejupielādēt, instalēt vai izmantot Programmatūru.

1. Licences piešķiršana

A) Licences apjoms. Saskaņā ar šīs EULA noteikumiem Licences devējs Licenciātam piešķir neekskluzīvu licenci lietot un izmantot Programmatūras kopiju. Programmatūru izplata:

  • digitālās lejupielādes
  • iepriekš instalēta Trovemat Bitcoin bankomātos (Crypto bankomāti)

B) uzstādīšana un izmantošana. Licences turētājs var instalēt un lietot neierobežotu skaitu Programmatūras eksemplāru tikai Licences ņēmēja uzņēmējdarbības vajadzībām.

2. Tiesību un ierobežojumu apraksts

A) Ierobežojumi. Licences turētājs un trešās personas nedrīkst atkārtoti inženierizēt, dekompilēt vai izjaukt Programmatūru, izņemot un tikai tiktāl, ciktāl šāda darbība ir tieši atļauta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem neatkarīgi no ierobežojuma.

B) Komponentu nodalīšana. Programmatūra ir licencēta kā viens produkts. Tās komponentus nedrīkst atdalīt vairāk nekā vienam datoram.

3. Programmatūras nosaukums. Licences devējs pārstāv un garantē, ka tam ir likumīgas tiesības sākt un pildīt savas saistības saskaņā ar šo EULA, un ka Programmatūras Licences ņēmējs saskaņā ar šīs EULA noteikumiem neizmantos nevienu no intelektuālā īpašuma tiesībām trešās puses.

4. Intelektuālais īpašums. Visas tagad zināmās vai turpmāk zināmās materiālās un nemateriālās tiesības, īpašumtiesības, intereses, autortiesības un morāles tiesības Programmatūrā, ieskaitot, bet ne tikai, visus attēlus, fotogrāfijas, animācijas, video, audio, mūziku, tekstu, datus, datora kodu, algoritmi un informācija pieder Licences devējam. Programmatūru aizsargā visi piemērojamie autortiesību likumi un starptautiskie līgumi.

5. Programmatūra. Neatkarīgi no jebkādiem citiem šī Līguma noteikumiem un kā izņēmumu no jebkādas garantijas, paziņojumiem vai iesniegumiem, ko Licences devējs vai Licences turētājs sniedz pretēji, Licences turētājs atzīst un apstiprina Licences devējam piešķirto tiesību pieņemšanu, saņemšanu un turpināšanu saņemot 1% atlīdzību par visiem un jebkādiem darījumiem, kuriem Licences ņēmējs vai ikviens, kas izmanto Licenciātam piešķirto Programmatūru, izmantojot Programmatūru, tostarp "Trovemat" vai jebkuru citu programmatūru no tā, ir licencētājs, tādas Licences ņēmēja tiesības jāpiemēro un ir saistoši visām Licences turētāja saistītajām pusēm un jebkuram Programmatūras īpašniekam vai pārņēmējam vai pārņēmējam, it kā tas būtu viņu pienākums.

6. Atbalsts. Licencētājs sniegs attālinātu atbalstu, kas pieejams parastās darba stundās 1 gada laikā.

7. Ilgums. Šī EULA ir pastāvīga vai līdz:

A) automātiski tiek pārtraukta vai apturēta, ja Licenciāts neievēro kādu no šajā EULA noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem; vai

B) Licences devējs ir izbeigts vai apturēts, ar vai bez iemesla.

Gadījumā, ja šis EULA tiek izbeigts, jums ir jāpārtrauc programmatūras izmantošana un jāiznīcina visas programmatūras kopijas.

8. Jurisdikcija. Šī EULA tiek uzskatīta par tādu, kas veikta un tiek interpretēta saskaņā ar Delavēras štata likumiem, neņemot vērā likumu kolīziju normas. Jebkura tiesvedība vai tiesvedība saistībā ar šo EULA tiek iesniegta tikai Amerikas Savienoto Valstu Delavēras štata tiesās, un katra puse piekrīt tās jurisdikcijai. Dominējošā puse jebkurā pasākumā, lai īstenotu šo EULA, ir tiesīga atgūt izmaksas un izdevumus, tostarp, neierobežojot, advokātu honorārus. Šī EULA ir Amerikas Savienoto Valstu izņēmuma jurisdikcijā, un tā jurisdikcija aizvieto jebkuru citu jurisdikciju, kas attiecas uz vienas vai otras puses vēlēšanām.

9. Nav pārvedami. Šis EULA nav Licences ņēmējam nododams vai nododams, un visi mēģinājumi to darīt ir spēkā neesoši.

10. Nodalāmība. Nav nespēja izmantot, un bez kavēšanās īstenot, par daļu no jebkuras puses, jebkuru privilēģiju, jebkurš elektroenerģijas vai jebkuru Līguma tiesībām darbosies kā atteikšanos to, nedz arī kāda viena vai daļējs izmantot jebkuru tiesību vai pilnvaru turpmāk nepieļauj tālāku izmantošanu no jebkurām citām tiesībām tālāk. Ja kāds no šī EULA noteikumi, izlemj jebkura kompetentas jurisdikcijas tiesa būtu neizpildāmu vai spēkā neesošu, šis noteikums tiks ierobežota vai likvidēt līdz minimālajam nepieciešamajam līmenim, lai šis EULA ir citādi paliek pilnā spēkā un izpildāms.

11. GARANTIJAS ATRUNA. LICENCES UN programmatūras autoru, AR ŠO ATSAKĀS nekādu garantiju programmatūru. PROGRAMMATŪRA un jebkura saistītā dokumentācija TIEK nodrošināti "KĀ IR", BEZ JEBKĀDAS GARANTIJAS, VAI NETIEŠĀM, IESKAITOT, bez ierobežojumiem, GARANTIJAS, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM VAI NEPĀRKĀPŠANU. LICENCES PIEŠĶĪRUMS IR JEBKĀDA UN VISA RISKS, KAS IZRIET NO PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS VAI DARBĪBAS.

12. Atbildības ierobežojums. LICENCES DEVĒJS NAV ATBILDĪGS LICENCĒJAM, VAI JEBKĀDA CITAI PERSONAI VAI STRĀDĀJUMAM, KO IZSNIEGT LIKVIDATORIEM JEBKĀDA NODOKĻA, IENĀKUMU, IEGULDĪJUMU ZAUDĒJUMU ZAUDĒJUMU, VAI CITU IZRIETOŠU, NEJAUŠO, ĪPAŠU, BOJĀJUMU, TIEŠO VAI NETIEŠU ZAUDĒJUMU ZAUDĒJUMU, KAS NOSLĒDZAS LĪGUMĀ, DARBOS, GARANTIJĀ , VAI CITĀDI. Šie ierobežojumi ir piemērojami neatkarīgi no jebkādu ierobežotu līdzekļu izmantošanas. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ licenciāra KOPĒJĀ ATBILDĪBA LICENCES TURĒTĀJA, vai jebkura cita persona VAI UZŅĒMUMS pārņēmējam Licences, pārsniedz finanšu faktiski samaksātā summa, ko Licences turētājs Licences devējam PROGRAMMATŪRU.

13. Visa vienošanās. Šis EULA veido pilnīgu vienošanos starp licences devēju un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās par Licences un Licences, tostarp iepriekšēja pārstāvību, paziņojumu, stāvokli, vai garantijas attiecībā uz priekšmetu šajā EULA līgumā.

20181018 VERSIJA